NEWSBLOG
     "LUGTPOST"

      15 september 2015

  Het Nieuws uit Nederland

Nederland is de eerste Herfstmaand september begonnen met heel veel
regen. Na een schitterende Zomer welke tot begin september duurde
was het lang warm. Maar we gaan ook, in Nederland, toch duidelijk
de herfstkant op.

regen

Maar wat nog het opvallendste van de afgelopen tijd was, was de
enorme hoeveelheid aan regen. Hadden we tijdens de lange hete zomer
aanvankelijk nog een tekort aan regenwater in ons land, maar
inmiddels is er van een “tekort” aan regenwater niets meer over.

Prinsjesdag 2015

We treffen het overigens niet met het Weer dit jaar op Prinsjesdag
Geen Oranjezonnetje zoals vorig jaar, maar het is koud. In Den Haag
is het 15 graden tot hooguit 17 graden in Limburg. Fris dus en ook
met wat regen.

De Oranjefans

Elke jaar komen er weer duizenden Oranjefans vanuit het hele land
naar Den Haag om, een goed plaatsje te bemachtigen. De meesten van
hen komen elk jaar weer omdat Prinsjesdag weliswaar vol zit met
eeuwenoude tradities, maat is ook elk jaar weer anders zo vinden de
fanatieke Oranjefans.

Prinses Beatrix

De Koningin-moeder, Prinses Beatrix, bleek onderweg een plaatsje te
hebben gevonden op het Balkon van het Mauritshuis in het gezelschap
van haar beste vriendin. Tijdens de Troonrede keek Prinses Beatrix
ongetwijfeld binnen ook even naar de Troonrede op de televisie.

Instapmoment

Om precies 13.00 uur, Nederlandse tijd, stapten de Koning en de
Koningin in de Gouden Koets en gaan ze op weg naar het Parlements
gebouw. Om 13.18 uur stapten ze daar uit en lopen ze naar de
Verenigde Vergadering van de Eerste en de Tweede Kamer.

Troonrede

De koning kon toen aan zijn troonrede beginnen, welke zoals u weet,
een overzicht is van wat de regering voor in het nieuwe jaar van
plan is.

Uitgelekt

Maar het meeste van wat de koning in zijn troonrede vertelde was al
“uitgelekt” en dus algemeen bekend. De tekst van de troonrede zelf
was overigens ook dit jaar niet uitgelekt, hetgeen een wonder mag
worden genoemd.

asiel

In de Troonrede werd ook uitvoerig aandacht besteed aan het
asielzoekers problematiek welk momenteel heel Europa in zijn greep
houdt. Ook werd in de Troonrede aandacht besteed aan het feit, dat
Nederland in het volgend halfjaar Voorzitter van de Europese Unie
zal zijn. Heel belangrijk voor Nederland!

“Leve de Koning”

Na afloop van de Troonrede ging het Koninklijk Paar en een aantal
andere gasten, naar een ruimte om even wat bij te komen van die
troonrede alvorens het Gezelschap weer terug ging om traditioneel
op het Balkon te verschijnen.

Peren

Op dit moment zijn de fruittelers en de aardappelboeren keihard
bezig om de peren- en aardappeloogst op tijd binnen te halen
voordat de regen binnenkort mogelijk een deel van de oogst zou
kunnen gaan vernietigen. Vooral voor de aardappeloogst is die
toestand kritiek.

Nieuwe peren

Dit jaar wordt er een nieuwe Perensoort geoogst, namelijk de migo’s.
Deze is namelijk een kruising van de bekende Hollandse peer
namelijk de “Conference peer” met de Franse “Comice Hiver” en welke
voor Nederland iets is aangepast. Men verwacht er dit jaar al een
oogst van 200.000 kilo van, vooral in Gelderland.

In de ogen kijken

Koning Willen-Alexander heeft aan de scholieren op een school in
Limburg laten weten hoe hij over de mobiele telefoons dacht en dat
ze elkaar maar beter direct in de ogen konden kijken. Dat is veel
leuker zei de Koning nog. Hij kwam dan ook al filmend hun
schoolklas binnen.

Elizabeth

Eerder had de Engelse Koningin Elizabeth onlangs al een soortgelijke
opmerking gemaakt en had ze opgemerkt dat er teveel mobiele Camera's
op haar gericht waren. Nu heeft dus ook de Koning aan de scholieren
duidelijk gemaakt, dat hij niet zo blij is met al die mobieltjes op
hem gericht.

Vluchtelingen

Ook in Nederland is met enige zorg de ontwikkelingen van de komst
van vele honderdduizenden migranten naar Duitsland gevolgd. Ook in
Nederland is een toename van die migranten duidelijk merkbaar.

Grenscontroles

Men wil in ons land met zogenaamde “vliegende brigades” in treinen
en langs de grensovergangen,  de komst van teveel migranten naar ons
land proberen te voorkomen. Maar de werkelijkheid is dat men daar
geen enkele greep op heeft. Het wordt dus gewoon afwachten.

            De volledige Troonrede 2015

Leden van de Staten-Generaal,

Nederlanders zijn steeds in staat de bakens te verzetten als
omstandigheden daarom vragen. Tijdens de crisis van de afgelopen
jaren hebben we die kracht opnieuw gezien. En met resultaat. De
economie is weer aan het groeien.

Dankzij de inzet en het doorzettingsvermogen van ondernemers,
werknemers en veel anderen in de samenleving staat Nederland er in
sociaal-economisch opzicht relatief goed voor.

Het herstel wordt niet alleen gedragen door de export, maar ook door
factoren als een groeiende consumptie, aantrekkende
bedrijfsinvesteringen en een krachtig herstel in belangrijke sectoren
als de bouw en de woningmarkt.

Voor het eerst in lange tijd komen de groeiprognoses weer boven de
twee procent en ontwikkelen de overheidsfinanciën zich in de goede
richting.

Bij al deze redenen om de toekomst positief en met vertrouwen
tegemoet te zien, is er geen aanleiding om achterover te leunen. De
werkloosheid is nog te hoog. Het aantal banen neemt weliswaar toe,
maar te veel mensen kunnen nog geen werk vinden.

Met de voorgenomen veranderingen in het belastingstelsel wil de
regering een impuls geven aan banengroei en de koopkracht van mensen.
De loonkosten voor werknemers die het minimumloon of net iets meer
verdienen, worden verlaagd.

Daarmee wordt het financieel aantrekkelijker om bijvoorbeeld
schoonmakers, onderwijsassistenten en caissières in dienst te nemen
of te houden. Een lagere inkomstenbelasting stimuleert de consumptie
en daarmee de werkgelegenheid.

Hierdoor, en door de beschikbare loonruimte in de private en publieke
sector, wordt koopkrachtverbetering mogelijk voor alle werkenden.
Voor gepensioneerden en mensen met een uitkering blijft de koopkracht
op peil.

Het is belangrijk dat iedereen het herstel gaat voelen, zodat mensen
weer met groeiend optimisme naar de toekomst durven kijken. Nederland
is van oudsher een land met een evenwichtige inkomens verdeling en
een grote, sterke middenklasse.

Generaties groeiden op in de overtuiging dat zij zichzelf konden
verbeteren door te ondernemen, te studeren, te werken en
maatschappelijk actief te zijn. Nu de economie aantrekt en er
voorzichtig ruimte ontstaat voor herstel van koopkracht en
werkgelegenheid, kan het vertrouwen terugkeren dat ook toekomstige
generaties het beter krijgen.

De regering draagt daaraan bij door de kwaliteit en toegankelijkheid
van voorzieningen zeker te stellen. In Nederland moeten mensen kunnen
rekenen op goede zorg, hoogwaardig en toegankelijk onderwijs,
adequate sociale voorzieningen en een solide pensioenstelsel.

Samen met een goed functionerende woningmarkt en arbeidsmarkt stelt
dit mensen in staat vorm te geven aan hun toekomst. De noodzakelijke
hervormingen van de laatste jaren zijn hierop gericht.

Ze zijn met breed politiek draagvlak tot stand gekomen en komen
tegemoet aan de behoefte aan keuzevrijheid, zelfstandigheid en
maatwerk.

Veel maatregelen zijn net ingegaan. De grote opgave is nu om ze goed
en zorgvuldig uit te voeren, met aandacht voor onbedoelde en
ongewenste gevolgen, zeker voor de meest kwetsbaren.

De regering werkt daar de komende jaren intensief aan. Waar mensen in
de knel komen, zijn aanpassingen nodig, zoals bij het
persoonsgebonden budget.

Iedereen wil gezond en zelfstandig oud worden. Als dat op enig moment
niet meer kan, willen mensen kunnen rekenen op goede ondersteuning en
zorg, voor een waardige oude dag.

Er komt structureel 210 miljoen euro beschikbaar om de zorg in de
verpleeghuizen te verbeteren en ruimte te maken voor meer
persoonlijke aandacht.

Dit najaar presenteert de regering een werkprogramma waarin zij de
plannen voor het toekomstige pensioenstelsel verder uitwerkt. Het is
belangrijk dat alle werkenden de mogelijkheid hebben een goed
pensioen op te bouwen.

Het stelsel kan transparanter, eenvoudiger en persoonlijker worden,
met een juiste balans tussen keuzevrijheid en risicodeling.

Jonge ouders krijgen in een veeleisende periode van hun leven meer
ruimte om werk en gezin te combineren. De kinderopvangtoeslag gaat
omhoog. Er komen extra plekken voor peuteropvang die betaalbaar zijn
voor alle ouders. Het bevallingsverlof voor vaders wordt verlengd.

Een belangrijk resultaat van het hervormingsbeleid is dat het hoger
onderwijs er ongeveer 4000 docenten bij krijgt en nog enkele
honderden onderzoekers met een onderwijstaak.

Voor studenten betekent het fors meer persoonlijke aandacht,
intensievere begeleiding en een betere entree op de arbeidsmarkt.
Deze investering in onderwijskwaliteit wordt betaald uit geld dat
vrijkomt door de invoering van het studievoorschot voor studenten.

In november 2015 presenteert de regering de Nationale
Wetenschapsagenda, die wordt opgesteld in nauwe samenwerking met
topwetenschappers en vooraanstaande ondernemers.

Het doel is om de sterke punten van de Nederlandse wetenschap uit te
bouwen en keuzes te maken die zorgen voor een herkenbaarder profiel
van instellingen.

Dit geeft niet alleen een impuls aan de internationale positie van
onze universiteiten, maar ook aan de innovatie- en concurrentiekracht
van onze industrie en andere kennisintensieve sectoren.

Al deze maatregelen, hervormingen en investeringen dragen bij aan
verder economisch herstel en aan het behoud van de hoge kwaliteit van
de Nederlandse samenleving. Die kwaliteit heeft ook een immateriële
kant.

Mensen maken zich zorgen over onderwerpen als de verruwing in de
samenleving en de onderlinge omgangsvormen. In Nederland gaan
tolerantie en veel ruimte voor het individu traditioneel samen met
een sterk ontwikkelde solidariteit en onderlinge betrokkenheid.

Die gedeelde waarden vertegenwoordigen een groot maatschappelijk
kapitaal. Ze zorgen ervoor dat alle inwoners van het Koninkrijk zich
in vrijheid kunnen ontplooien, zich beschermd weten en zich thuis
kunnen voelen.

Deze gekoesterde manier van leven staat ook centraal tijdens de
gezamenlijke viering van 200 jaar Koninkrijk. Samen met de Caribische
delen van het Koninkrijk blijft Nederland werken aan een goede
toekomst.

De overheid heeft een voorbeeldfunctie bij het uitdragen van gedeelde
waarden. De integriteit van het openbaar bestuur mag niet ter
discussie staan.

De overheid stelt regels en handhaaft die om de openbare orde en
veiligheid te bewaken. Waar onder- en bovenwereld vermengd raken,
wordt dit aangepakt. Daarvoor komt extra geld beschikbaar.

Waarden zijn echter niet alleen een zaak van de overheid, maar ook
van alle inwoners van ons land. Wie het eigen belang of de eigen
overtuigingen boven alles stelt, beperkt de ruimte voor een ander en
zet collectieve waarden en verworvenheden onder druk.

Juist de normale en respectvolle omgang met elkaar vraagt om
alertheid en een actieve houding van ieder van ons, zoals dat past in
de lange Nederlandse traditie van verantwoordelijk burgerschap.

Dit geldt zeker wanneer agenten, wegwerkers,
ambulanceverpleegkundigen en anderen die met hart en ziel werken voor
de publieke zaak, te maken krijgen met verbaal of fysiek geweld.

De dreiging van radicalisering en terroristische aanslagen in Europa
zet de samenleving onder druk. Hierdoor komt niet alleen de
veiligheid van mensen in het geding, het is ook een voedingsbodem
voor onderling wantrouwen en een gevaar voor de sociale cohesie in
ons land.

We moeten voorkomen dat conflicten in het buitenland een polariserend
effect hebben in onze samenleving. Het is cruciaal dat we ons tegen
deze dreiging wapenen.

Het kabinet reserveert daarom structureel extra geld om de
operationele taak van de veiligheidsdiensten, het verzamelen en
analyseren van informatie, en het preventiebeleid te versterken.

De dreiging van een terroristische aanslag is geen geïsoleerd
probleem, maar een direct gevolg van de opkomst van jihadistische
stromingen in Syrië, Irak en andere landen in het Midden-Oosten en
Noord-Afrika.

Daarnaast is de instabiliteit in de ring rond Europa in het afgelopen
jaar verder toegenomen door de Russische annexatie van de Krim en het
conflict in Oost-Oekraïne.

Ook andere brandhaarden bedreigen de internationale rechtsorde,
bijvoorbeeld in Mali, Jemen en Afghanistan. Al deze ontwikkelingen
raken direct en indirect aan onze veiligheid en vrijheid.

Het meest prangend is de situatie van de grote aantallen mensen die
in vaak onveilige en overvolle boten en op andere manieren naar
Europa gaan om hier asiel te vragen.

De schrijnende beelden van mensen op drift die dagelijks tot ons
komen vanuit onder meer Kos en Calais, leggen een scala aan problemen
en persoonlijk leed bloot, waarvoor geen gemakkelijke en snelle
oplossingen bestaan.

Deze problemen zijn ontstaan door militaire conflicten, politieke
instabiliteit, schendingen van mensenrechten, armoede en gebrek aan
kansen en toekomst.

De vluchtelingenstroom groeit en duldt geen afwachtende houding. De
huidige situatie creëert spanningen in Europa. Dit vraagt om scherpe
keuzes voor beperking van de instroom en een betere verdeling over de
lidstaten.

Er is een integrale aanpak nodig die rekening houdt met alle
relevante factoren. Het gaat dan onder meer om internationale
conflictbeheersing, opvang in de regio, het tegengaan van
mensensmokkel,

een strenge maar rechtvaardige asielprocedure in elk land, een
effectief terugkeerbeleid en perspectief op integratie voor mensen
die niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst.

Alleen zo kan recht worden gedaan aan het humanitaire aspect en aan
het maatschappelijk draagvlak in Nederland en andere Europese landen.

De regering kiest in het buitenlands beleid met overtuiging voor
internationale samenwerking en een geïntegreerde aanpak, onder andere
in EU-, NAVO- en VN-verband.

Militaire en juridische acties moeten samengaan met
samenlevingsopbouw, versterking van de rechtsstaat, diplomatie in de
regio, noodhulp en handelsbevordering.

Voor de NAVO geldt dat de lidstaten ervoor willen zorgen dat het
bondgenootschap sneller in staat is op dreigingen vanuit iedere
windrichting te reageren. Daarvoor zijn aanpassingen nodig;

in de politieke besluitvorming en in militair opzicht. De regering
stelt vanaf 2016 structureel extra geld beschikbaar voor de
krijgsmacht, van 220 miljoen euro volgend jaar tot 345 miljoen in
latere jaren.

Dit geld wordt onder meer besteed aan verdere verbetering van de
operationele inzetbaarheid. Daarnaast komt er structureel extra geld
beschikbaar voor de Nederlandse deelname aan militaire missies. De
manier waarop Nederlandse militairen zich inzetten voor vrede en
veiligheid, maakt indruk en wekt bewondering.

Veiligheid en migratie zijn twee internationale hoofdthema's die ook
het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016 zullen
tekenen. Als voorzitter wil Nederland een pragmatische bruggenbouwer
zijn.

Alleen samen zijn we in staat onze collectieve veiligheid te
garanderen, onze gedeelde waarden te beschermen en het welzijn en de
welvaart van de inwoners van Europa het best te dienen.

Voor ons land zijn economische groei en zoveel mogelijk nieuwe en
volwaardige banen belangrijke aandachtspunten.

Daarvoor is een innovatief Europa nodig met een goed functionerende
interne markt en open handelsrelaties met de rest van de wereld.

Andere onderwerpen die tijdens het voorzitterschap aandacht zullen
vragen, zijn de positie van Griekenland en het Britse referendum over
het lidmaatschap van de EU. Het uitgangspunt van de regering blijft
een Europa dat beter functioneert en zich richt op hoofdzaken.

Een belangrijk podium waarop de EU zich als eenheid moet presenteren,
is de VN-klimaattop in Parijs in december 2015. Samen met de andere
EU-lidstaten is de Nederlandse inzet gericht op een aanzienlijke
vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen ten opzichte van
het niveau van 1990.

Nederlandse multinationals hebben nu al een internationale
voorbeeldfunctie op het terrein van duurzame bedrijfsvoering, kennis
en kunde. De regering stelt bedrijven in staat fiscaal
aantrekkelijker te investeren in milieuvriendelijke technieken.

Tegengaan van klimaatverandering en verduurzaming van de economie
zijn grote, overkoepelende thema's. De gevolgen voor toekomstige
generaties zijn heel direct en concreet.

Dat geldt zeker voor ons land, dat voor een groot deel onder de
zeespiegel ligt. Waterveiligheid heeft daarom hoge prioriteit. Op
veel locaties wordt de komende jaren gewerkt aan versterking van
dijken en duingebieden.

Dat gebeurt vaak op de meest innovatieve manieren. Zo worden bij de
vernieuwing van de Afsluitdijk veiligheid, natuurontwikkeling en
energieopwekking gecombineerd.

Projecten als deze verstevigen de goede internationale reputatie en
positie van onze watersector en leveren een bijdrage aan onze
toekomstige energievoorziening.

Eerder dit jaar is besloten minder gas te winnen in Groningen vanwege
de aardbevingen. De Nationaal Coördinator Groningen stelt samen met
de inwoners van het gebied een plan op voor de versterking van
woningen.

De verminderde beschikbaarheid van gas maakt de afspraken uit het
Energieakkoord over de ontwikkeling van nieuwe vormen van energie
extra belangrijk. In december 2015 brengt het kabinet een rapport uit
met een strategische visie op de energievoorziening in Nederland.

Leden van de Staten-Generaal,

Nederland is een stabiel en aantrekkelijk land om in te leven. Ervoor
zorgen dat dit zo blijft, vraagt om ieders inzet en om blijvend
investeren in de samenleving.

In een instabiele internationale omgeving en een samenleving in
verandering dienen zich continu nieuwe vraagstukken aan.

De komende periode staat voor de regering in het teken van bijdragen
aan internationale stabiliteit en werken aan verder economisch
herstel, aan groei van de werkgelegenheid en aan een goede uitvoering
van de ingezette hervormingen.

Zo blijft Nederland een land dat iedereen kansen en vertrouwen in de
toekomst biedt. Daaraan werkt de regering samen met u. U mag zich
gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met
mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

Het Weer

Hoewel de temperaturen hier nog wel goed op peil bleven, soms tot
23 graden Celsius aan toe, zorgden de wind en de regen toch voor een
al min of meer herfstachtige weerbeeld. Kortom de Zomer is echt
voorbij en de lente komt er nu dan ook snel aan.

De eerstvolgende Lugtpostblog
 
Deze verschijnt op of omstreeks 29 september 2015

Jan
Nederland

Bent u een Nederlandse emigrant en wilt u deze Lugtpost Nieuwsblog
voortaan altijd wel direct gratis in uw eigen mailbox ontvangen,
stuur dan een verzoek daartoe naar het onderstaande mailadres:

                                    jan@lugtpost.com